డ్రీమ్ 11 ఐపియల్ 2020 క్రికెట్ షెడ్యూల్

Sunday, September 6th, 2020, 05:30:45 PM IST

IPL_dream11

NO. DAY DATE IST VENUE HOME AWAY
1 SAT 19-Sep-20 7:30PM ABU DHABI MUMBAI INDIANS CHENNAI SUPER KINGS
2 SUN 20-Sep-20 7:30PM DUBAI DELHI CAPITALS KINGS XI PUNJAB
3 MON 21-Sep-20 7:30PM DUBAI SUNRISERS HYDERABAD ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
4 TUE 22-Sep-20 7:30PM SHARJAH RAJASTHAN ROYALS CHENNAI SUPER KINGS
5 WED 23-Sep-20 7:30PM ABU DHABI KOLKATA KNIGHT RIDERS MUMBAI INDIANS
6 THU 24-Sep-20 7:30PM DUBAI KINGS XI PUNJAB ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
7 FRI 25-Sep-20 7:30PM DUBAI CHENNAI SUPER KINGS DELHI CAPITALS
8 SAT 26-Sep-20 7:30PM ABU DHABI KOLKATA KNIGHT RIDERS SUNRISERS HYDERABAD
9 SUN 27-Sep-20 7:30PM SHARJAH RAJASTHAN ROYALS KINGS XI PUNJAB
10 MON 28-Sep-20 7:30PM DUBAI ROYAL CHALLENGERS BANGALORE MUMBAI INDIANS
11 TUE 29-Sep-20 7:30PM ABU DHABI DELHI CAPITALS SUNRISERS HYDERABAD
12 WED 30-Sep-20 7:30PM DUBAI RAJASTHAN ROYALS KOLKATA KNIGHT RIDERS
13 THU 1-Oct-20 7:30PM ABU DHABI KINGS XI PUNJAB MUMBAI INDIANS
14 FRI 2-Oct-20 7:30PM DUBAI CHENNAI SUPER KINGS SUNRISERS HYDERABAD
15 SAT 3-Oct-20 3:30PM ABU DHABI ROYAL CHALLENGERS BANGALORE RAJASTHAN ROYALS
16 SAT 3-Oct-20 7:30PM SHARJAH DELHI CAPITALS KOLKATA KNIGHT RIDERS
17 SUN 4-Oct-20 3:30PM SHARJAH MUMBAI INDIANS SUNRISERS HYDERABAD
18 SUN 4-Oct-20 7:30PM DUBAI KINGS XI PUNJAB CHENNAI SUPER KINGS
19 MON 5-Oct-20 7:30PM DUBAI ROYAL CHALLENGERS BANGALORE DELHI CAPITALS
20 TUE 6-Oct-20 7:30PM ABU DHABI MUMBAI INDIANS RAJASTHAN ROYALS
21 WED 7-Oct-20 7:30PM ABU DHABI KOLKATA KNIGHT RIDERS CHENNAI SUPER KINGS
22 THU 8-Oct-20 7:30PM DUBAI SUNRISERS HYDERABAD KINGS XI PUNJAB
23 FRI 9-Oct-20 7:30PM SHARJAH RAJASTHAN ROYALS DELHI CAPITALS
24 SAT 10-Oct-20 3:30PM ABU DHABI KINGS XI PUNJAB KOLKATA KNIGHT RIDERS
25 SAT 10-Oct-20 7:30PM DUBAI CHENNAI SUPER KINGS ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
26 SUN 11-Oct-20 3:30PM DUBAI SUNRISERS HYDERABAD RAJASTHAN ROYALS
27 SUN 11-Oct-20 7:30PM ABU DHABI MUMBAI INDIANS DELHI CAPITALS
28 MON 12-Oct-20 7:30PM SHARJAH ROYAL CHALLENGERS BANGALORE KOLKATA KNIGHT RIDERS
29 TUE 13-Oct-20 7:30PM DUBAI SUNRISERS HYDERABAD CHENNAI SUPER KINGS
30 WED 14-Oct-20 7:30PM DUBAI DELHI CAPITALS RAJASTHAN ROYALS
31 THU 15-Oct-20 7:30PM SHARJAH ROYAL CHALLENGERS BANGALORE KINGS XI PUNJAB
32 FRI 16-Oct-20 7:30PM ABU DHABI MUMBAI INDIANS KOLKATA KNIGHT RIDERS
33 SAT 17-Oct-20 3:30PM DUBAI RAJASTHAN ROYALS ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
34 SAT 17-Oct-20 7:30PM SHARJAH DELHI CAPITALS CHENNAI SUPER KINGS
35 SUN 18-Oct-20 3:30PM ABU DHABI SUNRISERS HYDERABAD KOLKATA KNIGHT RIDERS
36 SUN 18-Oct-20 7:30PM DUBAI MUMBAI INDIANS KINGS XI PUNJAB
37 MON 19-Oct-20 7:30PM ABU DHABI CHENNAI SUPER KINGS RAJASTHAN ROYALS
38 TUE 20-Oct-20 7:30PM DUBAI KINGS XI PUNJAB DELHI CAPITALS
39 WED 21-Oct-20 7:30PM ABU DHABI KOLKATA KNIGHT RIDERS ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
40 THU 22-Oct-20 7:30PM DUBAI RAJASTHAN ROYALS SUNRISERS HYDERABAD
41 FRI 23-Oct-20 7:30PM SHARJAH CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS
42 SAT 24-Oct-20 3:30PM ABU DHABI KOLKATA KNIGHT RIDERS DELHI CAPITALS
43 SAT 24-Oct-20 7:30PM DUBAI KINGS XI PUNJAB SUNRISERS HYDERABAD
44 SUN 25-Oct-20 3:30PM DUBAI ROYAL CHALLENGERS BANGALORE CHENNAI SUPER KINGS
45 SUN 25-Oct-20 7:30PM ABU DHABI RAJASTHAN ROYALS MUMBAI INDIANS
46 MON 26-Oct-20 7:30PM SHARJAH KOLKATA KNIGHT RIDERS KINGS XI PUNJAB
47 TUE 27-Oct-20 7:30PM DUBAI SUNRISERS HYDERABAD DELHI CAPITALS
48 WED 28-Oct-20 7:30PM ABU DHABI MUMBAI INDIANS ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
49 THU 29-Oct-20 7:30PM DUBAI CHENNAI SUPER KINGS KOLKATA KNIGHT RIDERS
50 FRI 30-Oct-20 7:30PM ABU DHABI KINGS XI PUNJAB RAJASTHAN ROYALS
51 SAT 31-Oct-20 3:30PM DUBAI DELHI CAPITALS MUMBAI INDIANS
52 SAT 31-Oct-20 7:30PM SHARJAH ROYAL CHALLENGERS BANGALORE SUNRISERS HYDERABAD
53 SUN 1-Nov-20 3:30PM ABU DHABI CHENNAI SUPER KINGS KINGS XI PUNJAB
54 SUN 1-Nov-20 7:30PM DUBAI KOLKATA KNIGHT RIDERS RAJASTHAN ROYALS
55 MON 2-Nov-20 7:30PM ABU DHABI DELHI CAPITALS ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
56 TUE 3-Nov-20 7:30PM SHARJAH SUNRISERS HYDERABAD MUMBAI INDIANS